#Instaglam | Irina Nikolaeva in Louis Vuitton by Kacper Kasprzyk for V Magazine No. 78.

#Instaglam | Irina Nikolaeva in Louis Vuitton by Kacper Kasprzyk for V Magazine No. 78.

©