Valeriya Melnik at Givenchy s/s 2012.

Valeriya Melnik at Givenchy s/s 2012.

©